รับสมัคร Staff งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 22 (TITF#22)

 1. แจกใบปลิว ณ รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีสุขุมวิท ทำงานวันที่ 5 ก.พ. 2561 เวลา 07.00-15.00 น. (400 บาท/วัน)
 2. ประจำจุดแลกคูปองชิงโชค, บูธประชาสัมพันธ์, ยืนแจกใบปลิว, แจกแบบสอบถามผู้เข้าร่วมงาน ทำงานวันที่ 5-11 ก.พ. 2561 หรือ วันที่ 7-11 ก.พ. 2561 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์ (500-650 บาท/วัน)

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ลงทะเบียนและกรอกใบสมัครออนไลน์ ที่jobsncc.com
 2. เข้ามาสัมภาษณ์ที่ฝ่ายบุคคล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (โซน D ชั้น 1 ติดกับฟู๊ดคอร์ท) ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561 เวลา 09.30 - 16.00 น.

 โดยวันสัมภาษณ์ต้องเตรียมเอกสารมา ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาผลการศึกษา/Transcript ฉบับล่าสุด (ถ้ากำลังศึกษาอยู่ สามารถปริ้นท์จากหน้าเว็บมหาวิทยาลัยได้)
 • รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 1 รูป

 

**สำหรับท่านที่เคยเข้ามาสมัครแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดเวลา รบกวนโทรเข้ามาแจ้งชื่อ-สกุล และเลข ID การสมัคร ได้ที่เบอร์ 02 229 3666-7 หรือ line ID : jobsncc โดยไม่ต้องเข้ามาสมัครอีก

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 • บริหารโครงการและสั่งการต่างๆ ในโครงการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ
 • วางแผนการทำงานในโครงการ กำหนดแนวทางการทำงานของทีมงาน
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ประสานงานต่าง ๆ ที่สำคัญในโครงการ
 • ควบคุมดูแลพฤติกรรมของบุคคลากรใต้บังคับบัญชา จูงใจทีมงานให้ทำงานและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ เป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 • จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านเทคนิค สรุปผลการทำงาน ความคืบหน้าของงาน และอื่นๆ
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ด้านการทำงานด้านบริหารงานโครงการ (Project Management) หรือ บริหารงานก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านงานจัดการอาคารเป็นอย่างดี มีทักษะด้านการประสานงาน
 • มีความกระตือรือร้น และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ (Ms Office)
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 • จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้างและตัวแทนของผู้ว่าจ้าง นำเสนอ และรับนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับอาคารสูงสุด
 • ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายอาคาร
 • ให้ความรู้และคำแนะนำแก่พนักงานทุกคน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
 • เก็บรักษาและดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
 • ควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ
 • ควบคุมประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการต่าง ๆ ของอาคารเช่น กำจัดแมลง ลิฟต์ ฯลฯ
 • ควบคุมประสานงานกับบริษัทซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วง ของบริษัทฯ เช่นบริษัทรักษาความสะอาด บริษัทรักษาความปลอดภัย
 • ประสานงานกับหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้อง
 • นำเสนอการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์อาคารต่าง ๆ
 • จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานประจำวัน/สัปดาห์/เดือนเพื่อนำเสนอผู้ว่าจ้าง
 • จัดเตรียมแผนฉุกเฉินและให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย/ หญิง อายุ 30-40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานในช่วงในและนอกเวลาราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านงานบริหารจัดการอาคารเป็นอย่างดี มีทักษะด้านการประสานงาน
 • มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำสูง ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ (Ms Office)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 • วางแผนงานกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ งานด้านกายภาพอาคารและความปลอดภัย (Facilities Management & Safety)  ให้เป็นไป ตามแผนงานให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติ และครบถ้วนตามสัญญา
 • ควบคุม ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการท างานของผู้รับจ้าง (Outsources) ให้ทุกงานสามารถตรวจสอบได้
 • บริหารจัดการร้านค้า ร้านอาหาร และผู้เช่าพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามนโยบาย / ระเบียบของโรงพยาบาล
 • บริหารจัดการทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ และดำเนินการตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน จำนวน พร้อมทั้งอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรายงานต่อผู้ว่าจ้าง
 • สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report) พร้อมทั้งวิเคราะห์การบริหารจัดการ ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงงานระบบต่างๆ ทุกสิ้นปี
 • ดำเนินการควบคุมและจัดการผู้รับจ้างรายย่อยที่ให้บริการแก่อาคารให้เป็นไปตามสัญญาบริการ
 • ดำเนินการจัดทำระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้อาคาร และอัพเดทข้อมูลให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบันเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • รวบรวมข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงาน การประเมินผล การประสานงาน รวมถึงสถิติต่างๆ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการอาคาร
 • จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และแผนฉุกเฉินต่างๆ
 • จัดทำแผนควบคุมค่าใช้จ่ายการจัดการอาคารให้มีความประหยัด
 • ประสานงานและอำนวยความสะดวกงานต่างๆ เช่น สถานที่ประชุม การรับรองแขก การจัดนิทรรศการและกิจกรรม
 • นำเสนอและดำเนินการตรวจสอบอาคารให้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
 • จัดหาเจ้าหน้าที่รับข้อมูลปัญหาการใช้อาคาร (Help Desk) และดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จ ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย/ หญิง อายุ 30-40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป /ครุศาสตร์  อุตสาหกรรม /พยาบาลศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารอาคารโรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานในช่วงในและนอกเวลาราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านงานบริหารจัดการอาคารเป็นอย่างดี มีทักษะด้านการประสานงาน
 • มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำสูง ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ (Ms Office)

LOG-IN

Fill in the form below to get instant access:

Forgot Password | Sign up | Manual